Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σε επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών έτους 2019

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016), δημιουργεί Ετήσιο Κατάλογο Μελών του έτους 2019 από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές για την Ανάθεση Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αίτησή τους συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στα γραφεία του Τμήματος, Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: tee_ait@tee.gr, έως την  Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

Οι συνάδελφοι που μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ για το έτος 2018, δεν απαιτείται να υποβάλλουν νέα αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το έτος 2019.

ΑΙΤΗΣΗ

 

TOP